Всеволод Речицький
Лютий 2014

Конституція свободи: Проєкт нової Конституції України

Стаття 12.

1. Земля, її надра, інші природні ресурси України є об’єктами права власності Українського народу.

2. Громадяни, інші фізичні та юридичні особи можуть користуватися об’єктами права власності Українського народу відповідно до цієї Конституції та закону.

3. Власність сприяє незалежності та відповідальності особи. Благодійницькі дії власника завбачають підтримку та заохочення з боку Української держави. Кожен може бути суб’єктом і об’єктом благодійницької діяльності.

4. Усі законні власники є рівними перед законом; всі форми власності захищаються законом однаковою мірою.

5. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується державою, громадянами, іншими фізичними та юридичними особами відповідно до цієї Конституції та закону.

Стаття 12 проекту Конституції є модернізованим варіантом поєднання статей 13 і 14 чинного Основного Закону. В діючій Конституції України говориться про те, що «власність зобов’язує». Виглядає так, що даний вираз є не зовсім вдалою копією відомої норми Основного Закону ФРН (1949). В проекті ж стверджується, що власність «сприяє незалежності та відповідальності особи перед суспільством». Це – добре відома і юридично прозора ідея Гегелівського розуміння суб’єктивного права.

Стаття 13.

1. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах демократії, політичної та ідеологічної багатоманітності.

2. Демократичними в Україні визнаються рішення, які було прийнято без порушення законних процедур. Порушення законної процедури є підставою для визнання рішення нечинним.

3. Диктатура не визнається, поки діє ця Конституція.

4. Права політичних меншин гарантуються. Рішення, прийняті на основі консенсусу, не можуть бути скасовані за волею політичної більшості.

5. Для зайняття політичних посад принцип професійних вимог не застосовується.

Стаття 13 проекту Конституції присвячена демократії та політичному плюралізмові. Вона покликана замінити невдале положення частини другої статті 15 чинної Конституції про те, що «жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова». Як, наприклад, в такому випадку ставитися до ідеології самої Конституції України? З аналогічних причин в проекті вилучено положення частини першої статті 17 чинної Конституції про те, що «забезпечення інформаційної безпеки є <...> справою всього Українського народу» тощо.

Стаття 14.

1. Свобода вираження поглядів (свобода слова) є передумовою будь-якої політики і права. Вона не підлягає скасуванню або обмеженню референдумом чи Національними Зборами України.

2. Будь-яка цензура заборонена.

Закріплена в статті 14 проекту Конституції непорушність свободи вираження поглядів є втіленням сучасного розуміння правильної організації інформаційних відносин в суспільстві. Положення статті 14 проекту означають, що свобода вираження поглядів не може бути скасована чи звужена через внесення змін до закону, українського законодавства в цілому. Тобто Національні Збори України або референдум не можуть скасувати чи обмежити свободу вираження поглядів з будь-яких кон’юнктурних міркувань.

Відомо, що інформаційний обмін в Інтернеті нині здійснюється за моделлю Першої поправки до Конституції США, яка забороняє конґресу ухвалювати закони, які обмежують свободу слова. На відміну від Великобританії, де парламент може обмежити свободу слова звичайним законом, американський підхід ґрунтується на ідеї, що свобода слова є вищою від будь-якої політики чи права. Спочатку має існувати свобода слова, а потім на її основі формуватися політика і ухвалюватися закони.

Суб’єктивне право на свободу вираження поглядів (свобода слова) міститься дещо нижче, в статті 31 проекту Конституції. Його обсяг формально співпадає з обсягом статті 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (1950). Призначення ж статті 14 проекту полягає в тому, щоб підкреслити фундаментальний характер цієї свободи, виключити навіть потенційну можливість її офіційного обмеження чи скасування.

Слід зазначити, що в даному випадку йдеться про неможливість обмеження свободи вираження поглядів як такої. Це не означає, що здійснення цієї свободи також не підлягає жодним обмеженням. У статті 14 проекту йдеться про непорушність принципу свободи слова – класичної для політичної Європи і США норми, закріпленої частиною першою статті ІІ-71 Хартії засадничих прав Союзу, а не про заборону тимчасового обмеження здійснення цієї свободи під час дії надзвичайного або воєнного стану.

Фактично свобода слова тлумачиться в проекті Конституції як перед-політична та перед-правова реальність. Це ключова умова, без дотримання якої стає неможливою ні демократична політика, ні верховенство права.

Стаття 15.

1. Зовнішня політика України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства на основі дотримання норм міжнародного права.

Стаття 15 проекту Конституції присвячена зовнішній політиці України. Національні інтереси і безпека Українського народу названі тут цілями зовнішньої політики держави. Як стверджує норма, Україна йде шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з усіма членами міжнародного співтовариства на основі дотримання норм міжнародного права. При цьому поняття загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, яке вживається в статті 18 чинної Конституції (та в деяких зарубіжних основних законах), в проекті не використовується. За свідченням фахівців, дане поняття й досі залишається юридично невизначеним.

Розділ ІІ

ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ

Стаття 16.

1. Державними символами України є Державний Герб України, Державний Прапор України і Державний Гімн України.

2. Державним Гербом України є тризуб золотої барви на синьому тлі. Державним Прапором України є блакитно-жовтий стяг прямокутної форми із співвідношенням сторін 2:3, блакитна смуга розташована вгорі.

3. Державним Гімном України є гімн «Ще не вмерла Ук­раїна».

4. Порядок використання державних символів України визначається законом.

Стаття 16 проекту Конституції присвячена державним символам України. Новелою в ній є те, що проект відмовляється від поняття великого герба України. Вилучено також положення чинної Конституції України про те, що закон про використання державних символів має ухвалюватися не менш як двома третинами від конституційного складу парламенту України.

Проект Конституції повертається до старої текстової редакції національного гімну України. У статті 16 зазначається, що Державним Гімном України є національний гімн «Ще не вмерла Україна». Це пояснюється не лише вимогами досконалості літературної форми. Колективна творчість депутатів, будь-яких інших осіб щодо «виправлення» класичних текстів виглядає тут недоречною.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!