Як мова вбиває експерток

Олена Синчак ・ Грудень 2011

У слов’янських мовах разом із категорією роду розвинулася розгалужена система суфіксів для творення назв жінок – фемінітивів. Саме вони експліцитно виражають...

2542 переглядів

Юрій Шевельов. Вибрані праці. Книга І: Мовознавство

Валентина Поліщук ・ Грудень 2010
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008.
Упорядник Лариса Масенко
У першій книзі «Вибраних праць» Юрія Шевельова подано доробок у тій галузі, яку Шевельов уважав своєю стихією, улюбленою справою: мовознавчі праці. Постійно борючися з обмеженою присутністю україністики в західній славістиці, він невтомно розширював горизонти українського мовознавства та виводив його на світовий рівень. Дещо оминувши славістичне надбання лінґвіста загалом, видавці закцентували увагу суто на тому, що стосується безпосередньо нашого, українського.
1124 переглядів

Людмила Павлюк. Риторика, ідеологія, персуазивна комунікація

Олена Синчак ・ Червень 2010
Львів: ПАІС, 2007.
В українському науковому та освітньому просторах не надто уважні до риторики: із переліку дисциплін у більшості вишів її вилучають, присвячені їй наукові розвідки й навчальні посібники з’являються рідко, а тому кожна ґрунтовна праця на цю тему може стати подією – як-от і книжка Людмили Павлюк, що порушує досі не обговорені проблеми у цій царині. Посібник підготовлено на належному науковому рівні, тож він, безперечно, принесе користь і викладачам, і студентам – як добра нагода зацікавитися риторикою, дослідити її гострі грані і визначити для себе: скільки ж тих граней насправді.
1297 переглядів

Леся Ставицька, Віталій Радчук, Олексій Зарецький.... Українсько-російська двомовність. Лінгвосоціокультурні аспекти

・ Грудень 2009
Київ: Пульсари, 2007.
Українсько-російська двомовність як питома ознака мовної ситуації в Україні, що увібрала в себе досвід політичних спекуляцій і соціяльної напруги, позначається у взаємовідношенні «мова – соціюм – культура». Цей факт, з одного боку, виводить заявлену в заголовку проблему за межі суто лінґвістичної проблематики, а з другого – ставить перед соціолінґвістикою завдання дослідити діялог минулого та сучасного в осмисленні стратегій мовної політики, ставлення носіїв мови до конкретних випадків білінґвізму.
418 переглядів

Флорій Бацевич. Духовна синергетика рідної мови. Лінгвофілософські нариси

Соломія Бук ・ Грудень 2009
Київ: Академія, 2009.
Сьогодні тривають пошуки нових теорій, здатних повніше і точніше описати мову. Науковці роблять спроби створити цілісну інтеґральну концепцію мови. Роблять припущення, що такою теорією стане синергетична парадигма мови, в основі якої лежить філософська концепція синергетики.
852 переглядів

Олекса Тихий. Мова – народ. Висловлювання про мову та її значення в житті народу

Маргарита Єгорченко ・ Грудень 2009
Київ: Смолоскип, 2007.
Маємо приклад етнополітичного підходу до феномену мови: коло проблем, які постають із добірки публікованих матеріялів, охоплює проблеми національности й мови, мовного становища «малих народів», патріотизму та національної свідомости.
532 переглядів

-. Власть и речь в средствах массовой информации. Научные доклады

Людмила Малес ・ Червень 2007
Саратов: Издательство Саратовского университета, 2005.
Російські філологи (переважно із Саратова) та їхній колеґа зі Щецина аналізують цю проблему під різними кутами зору. На жаль, у результаті маємо не монографію, а збірку наукових доповідей, від якої не можемо очікувати системного висвітлення проблеми.
189 переглядів

Віктор Мойсієнко. Фонетична система українських поліських говорів у ХVІ–ХVІІ ст.

Володимир Поліщук ・ Червень 2007
Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2006.
Розглядаючи фонетичний аспект історії мови, автор зачіпає широке коло культурологічних питань, скажімо, як досліджувати і називати кириличну канцелярську («руську») мову, що суттєво відрізнялася від церковнослов’янської. Розглянуто місце руської (староукраїнської) мови в мовній ієрархії на українських і білоруських землях Речі Посполитої порівняно з грецькою, церковнослов’янською, латинською та польською мовами.
297 переглядів

Соломія Бук. 3000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови; 3000 найчастотніших слів розмовно-побутового стилю сучасної української мови

Євгенія Карпіловська ・ Березень 2007
Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006.
Одержані показники дадуть зацікавленим користувачам цих словників змогу не лише уявити собі «портрет» лексикону кожного з проаналізованих стилів, а й змоделювати з належною вірогідністю їхні спільні та відмінні риси, ядро лексичної системи сучасної української мови.
429 переглядів

Реґіональна хартія мовного компромісу

Володимир Кулик ・ Червень 2006

Центральна влада відповіла на новий мовний виклик цілком у старому, Кучминому дусі. В заявах чиновників і «помаранчевих» політиків переважало звичне заперечення...

222 переглядів