Леся Ставицька. Український жарґон. Словник

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2005.
496 с. Видання 2-ге, виправлене і розширене
У словнику, якого уклала доктор філологічних наук, завідувачка відділу соціолінґвістики Інституту української мови НАН України Леся Ставицька, зібрано сучасну жарґонну лексику різнотипного соціяльного походження, а також лексику розширеного вживання, що поповнила (жарґонізовану) розмовну мову. Словник розкриває значення слова, подає його соціяльну та стилістичну характеристику, а також короткий етимологічний коментар. Загалом словник містить понад 4066 слів і 656 стійких словосполучень.
6236 переглядів

В. О. Балог, Н. Є. Лозова, Л. О. Тименко, О. М. Тищенко. Нові й актуалізовані слова та значення. Словникові матеріали 1 (2002–2010)

Валентина Федонюк ・ Квітень 2012
Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010.
Словник є «першою ластівкою» започаткованого в Інституті української мови великого багаторічного лексикографічного проєкту – щорічника лексикографічних зрізів мовної ситуації, що ставить за мету виявляти нову, оновлену й зактуалізовану лексику і фразеологію, а також раніше відому, не зафіксовану в інших лексикографічних джерелах, але поширену в сучасній мові.
486 переглядів

Уклали Людмила Туровська, Лада Василькова. Нові слова та значення. Cловник

Оксана Тищенко ・ Квітень 2012
Київ: Довіра, 2008.
Стрімкої динаміки лексичних змін у сучасній українській мові не помічає сьогодні, певно, лише той, хто не спілкується нею взагалі. Тож не дивно, що відтворення цих змін є об’єктом пильної уваги філологів, зокрема словникарів.
584 переглядів

Як мова вбиває експерток

Олена Синчак ・ Грудень 2011

У слов’янських мовах разом із категорією роду розвинулася розгалужена система суфіксів для творення назв жінок – фемінітивів. Саме вони експліцитно виражають...

3404 переглядів

Юрій Шевельов. Вибрані праці. Книга І: Мовознавство

Валентина Поліщук ・ Грудень 2010
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008.
Упорядник Лариса Масенко
У першій книзі «Вибраних праць» Юрія Шевельова подано доробок у тій галузі, яку Шевельов уважав своєю стихією, улюбленою справою: мовознавчі праці. Постійно борючися з обмеженою присутністю україністики в західній славістиці, він невтомно розширював горизонти українського мовознавства та виводив його на світовий рівень. Дещо оминувши славістичне надбання лінґвіста загалом, видавці закцентували увагу суто на тому, що стосується безпосередньо нашого, українського.
1285 переглядів

Людмила Павлюк. Риторика, ідеологія, персуазивна комунікація

Олена Синчак ・ Червень 2010
Львів: ПАІС, 2007.
В українському науковому та освітньому просторах не надто уважні до риторики: із переліку дисциплін у більшості вишів її вилучають, присвячені їй наукові розвідки й навчальні посібники з’являються рідко, а тому кожна ґрунтовна праця на цю тему може стати подією – як-от і книжка Людмили Павлюк, що порушує досі не обговорені проблеми у цій царині. Посібник підготовлено на належному науковому рівні, тож він, безперечно, принесе користь і викладачам, і студентам – як добра нагода зацікавитися риторикою, дослідити її гострі грані і визначити для себе: скільки ж тих граней насправді.
1452 переглядів

Леся Ставицька, Віталій Радчук, Олексій Зарецький.... Українсько-російська двомовність. Лінгвосоціокультурні аспекти

・ Грудень 2009
Київ: Пульсари, 2007.
Українсько-російська двомовність як питома ознака мовної ситуації в Україні, що увібрала в себе досвід політичних спекуляцій і соціяльної напруги, позначається у взаємовідношенні «мова – соціюм – культура». Цей факт, з одного боку, виводить заявлену в заголовку проблему за межі суто лінґвістичної проблематики, а з другого – ставить перед соціолінґвістикою завдання дослідити діялог минулого та сучасного в осмисленні стратегій мовної політики, ставлення носіїв мови до конкретних випадків білінґвізму.
539 переглядів

Флорій Бацевич. Духовна синергетика рідної мови. Лінгвофілософські нариси

Соломія Бук ・ Грудень 2009
Київ: Академія, 2009.
Сьогодні тривають пошуки нових теорій, здатних повніше і точніше описати мову. Науковці роблять спроби створити цілісну інтеґральну концепцію мови. Роблять припущення, що такою теорією стане синергетична парадигма мови, в основі якої лежить філософська концепція синергетики.
1028 переглядів

Олекса Тихий. Мова – народ. Висловлювання про мову та її значення в житті народу

Маргарита Єгорченко ・ Грудень 2009
Київ: Смолоскип, 2007.
Маємо приклад етнополітичного підходу до феномену мови: коло проблем, які постають із добірки публікованих матеріялів, охоплює проблеми національности й мови, мовного становища «малих народів», патріотизму та національної свідомости.
646 переглядів

-. Власть и речь в средствах массовой информации. Научные доклады

Людмила Малес ・ Червень 2007
Саратов: Издательство Саратовского университета, 2005.
Російські філологи (переважно із Саратова) та їхній колеґа зі Щецина аналізують цю проблему під різними кутами зору. На жаль, у результаті маємо не монографію, а збірку наукових доповідей, від якої не можемо очікувати системного висвітлення проблеми.
253 переглядів