Леся Ставицька, Віталій Радчук, Олексій Зарецький.... Українсько-російська двомовність. Лінгвосоціокультурні аспекти

・ Грудень 2009
Київ: Пульсари, 2007.
Українсько-російська двомовність як питома ознака мовної ситуації в Україні, що увібрала в себе досвід політичних спекуляцій і соціяльної напруги, позначається у взаємовідношенні «мова – соціюм – культура». Цей факт, з одного боку, виводить заявлену в заголовку проблему за межі суто лінґвістичної проблематики, а з другого – ставить перед соціолінґвістикою завдання дослідити діялог минулого та сучасного в осмисленні стратегій мовної політики, ставлення носіїв мови до конкретних випадків білінґвізму.
591 переглядів

Флорій Бацевич. Духовна синергетика рідної мови. Лінгвофілософські нариси

Соломія Бук ・ Грудень 2009
Київ: Академія, 2009.
Сьогодні тривають пошуки нових теорій, здатних повніше і точніше описати мову. Науковці роблять спроби створити цілісну інтеґральну концепцію мови. Роблять припущення, що такою теорією стане синергетична парадигма мови, в основі якої лежить філософська концепція синергетики.
1109 переглядів

Олекса Тихий. Мова – народ. Висловлювання про мову та її значення в житті народу

Маргарита Єгорченко ・ Грудень 2009
Київ: Смолоскип, 2007.
Маємо приклад етнополітичного підходу до феномену мови: коло проблем, які постають із добірки публікованих матеріялів, охоплює проблеми національности й мови, мовного становища «малих народів», патріотизму та національної свідомости.
667 переглядів

-. Власть и речь в средствах массовой информации. Научные доклады

Людмила Малес ・ Червень 2007
Саратов: Издательство Саратовского университета, 2005.
Російські філологи (переважно із Саратова) та їхній колеґа зі Щецина аналізують цю проблему під різними кутами зору. На жаль, у результаті маємо не монографію, а збірку наукових доповідей, від якої не можемо очікувати системного висвітлення проблеми.
271 переглядів

Віктор Мойсієнко. Фонетична система українських поліських говорів у ХVІ–ХVІІ ст.

Володимир Поліщук ・ Червень 2007
Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2006.
Розглядаючи фонетичний аспект історії мови, автор зачіпає широке коло культурологічних питань, скажімо, як досліджувати і називати кириличну канцелярську («руську») мову, що суттєво відрізнялася від церковнослов’янської. Розглянуто місце руської (староукраїнської) мови в мовній ієрархії на українських і білоруських землях Речі Посполитої порівняно з грецькою, церковнослов’янською, латинською та польською мовами.
414 переглядів

Соломія Бук. 3000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови; 3000 найчастотніших слів розмовно-побутового стилю сучасної української мови

Євгенія Карпіловська ・ Березень 2007
Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006.
Одержані показники дадуть зацікавленим користувачам цих словників змогу не лише уявити собі «портрет» лексикону кожного з проаналізованих стилів, а й змоделювати з належною вірогідністю їхні спільні та відмінні риси, ядро лексичної системи сучасної української мови.
581 переглядів

Реґіональна хартія мовного компромісу

Володимир Кулик ・ Червень 2006

Центральна влада відповіла на новий мовний виклик цілком у старому, Кучминому дусі. В заявах чиновників і «помаранчевих» політиків переважало звичне заперечення...

292 переглядів

Ю. Л. Мосенкіс, М. В. Якименко. Всесвіт у дзеркалі японської мови

Наталія Слухай ・ Травень 2006
Київ: Видавничий дім А+С, 2005.
Коректною є думка авторів книжки про безумовний резонанс словесних символів культури Японії в мовних картинах світу інших народів, зокрема українського. Ориґінальністю позначена спроба знайти домінантні сфери згаданого резонансу – в діапазоні від віддзеркалення в українських перекладах японської поезії до фіксації в лексикографічних джерелах і об’єктивації в навчальних текстах.
647 переглядів

Олена Курило. Уваги до сучасної української літературної мови

Вадим Дивнич ・ Вересень 2005
Київ: Основи, 2004.
З цією книжкою в мене пов’язано настільки особистий спогад, що розповісти про нього доведеться коштом цілковитої руйнації звичаїв «Критики»: своїм суб’єктивізмом цей допис перевершить найсуб’єктивнішу з усіх дотеперішніх колонкових анотацій і мікрорецензій на її сторінках. Перша позитивна згадка про науковця Олену Курило і про надзвичайний вплив...
41 переглядів

Лариса Масенко (ред.). Українська мова у XX сторіччі: історія лінґвоциду

Вадим Дивнич ・ Вересень 2005
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005.
Саме на пошану нашої історії випущено ось цю книгу. Був би трохи романтичнішим, написав би щось таке: я ридаю, як згадаю діла незабуті... Одначе, по-перше, початок XXI століття схиляє до прагматичніших рецепцій, а по-друге, ридати мусили би співтворці зазначеної в заголовку історії, до чого їх мала би спонукати люстрація академічного середовища...
31 переглядів