Христос Яннарас. Свобода етосу

Редакція Критики ・ Жовтень 2003
Київ: Дух і Літера, 2003.
Сучасний грецький філософ і світський богослов Христос Янарас присвятив свою працю «Свобода етосу» осмисленню фундаментальних етичних проблем із позицій синтезу православно-патристичної традиції зі здобутками філософії екзистенціялізму. Він розкриває сутність моральности людини, її етосу як способу усвідомлення та переживання екзистенційного факту...
20 переглядів

Стефан Мозес. Ерос і Закон

Редакція Критики ・ Жовтень 2003
Київ: Дух і Літера, 2003.
Французький філософ Стефан Мозес робить спробу інтерпретувати біблійний текст, звертаючись до єврейського ориґіналу, давніх перекладів, єврейської екзегетичної та містичної традицій, а також новочасних філософських тлумачень (Геґель, Розенцвайґ, Левінас). Згідно з єврейською традицією, сенс Старого Заповіту є невичерпним: це дає повну свободу його...
18 переглядів

Західні оглядачі, аналізуючи стан релігійної свободи в Україні, вказують на змагання між церквами за майно та будівлі, що не може не позначитися на загальній...

29 переглядів

Є. К. Чернухін. Грецька рукописна спадщина в Києві

・ Червень 2003
Київ: 2002.
Об’єкт дослідження монографії «Грецька рукописна спадщина в Києві. Історіографія та огляд матеріялів IV–XX ст.» – 152 грецькі кодекси (їхні фраґменти та інші джерела), зібрані насамперед в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, а також у фондах Національного Історико-культурного заповідника «Києво-Печерська лавра» й Центрального державного історичного архіву України в Києві.
255 переглядів

Вілен Горський, Марина Ткачук, Іван Лисий. Релігійно-філософська думка в Києво-Могилянській академії: Європейський контекст

Редакція Критики ・ Березень 2003
Київ: Видавничий дім «KM Akademia», 2002.
Збірка праць науковців катедри філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України – етапний підсумок здобутку дослідників історії Києво-Могилянської Академії – побачив світ із нагоди десятиріччя її відродження. Увага колективу авторів зосереджена на...
13 переглядів

Leo Strauss. Pourquoi nous restons juifs. Révélation biblique et philosophie

・ Лютий 2003
Paris: La Table Ronde, 2001.
«Чому ми залишаємось євреями. Бiблiйне об’явлення i фiлософiя» – вже дванадцяте видання в цiй серiї. Вона є збiркою написаних у 1950–70-ті роки автобiографiчних i наукових статтей, а також текстiв лекцiй i бесiд; опублiкованi матерiяли об’єднує наскрiзна тематика спiввiдношення модерної (в тому числi й сучасної) фiлософсько-полiтичної думки та бiблiйної традицiї.
261 переглядів

Дослідження, переклад (фраґмент) і коментарі Валерія Рибалкіна. Коран

・ Лютий 2003
Київ: Стилос, 2002.
Пасивність української академічної науки в ісламознавчій тематиці спричиняє те, що цю нішу заповнюють нефахові, комерційні, тенденційно-марґінальні та ідеологічно заанґажовані праці. Посилення в Україні інтересу до ісламу, до його культурних і духовних надбань викликає потребу в об’єктивній інформації про віровчення, духовні цінності та релігійну практику мусульман.
435 переглядів

Пошуки европейського православ’я

Ярослав Поліщук ・ Жовтень 2002

Grzegorz Przebinda. Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy. – Kraków: Wydawnictwo ZNAK, 2001.

36 переглядів

Марко Іван Рупнік. Духовне життя

Редакція Критики ・ Червень 2002
Львів: Видавництво ЛБА.
У своїй книжці, що її переклала з італійської Мар’яна Прокопович, автор намагається відповісти на запитання, що таке «духовність» і «духовне життя» в християнській традиції та висловлює щире сподівання, що ці роздуми допоможуть кожному, хто бажає пізнати християнський смисл духовности.
340 переглядів

о. Христофор Станецький. Служіння Божого люду

Редакція Критики ・ Квітень 2002
Львів: Видавництво ЛБА, 1998.
Тема цієї праці пов’язана з намаганням відділити служіння, які є функцією ієрархії, від тих, що є спільними для всього Божого люду. Матеріял побудовано на порівнянні поглядів окремих богословів: вказуються моменти, які сьогодні повністю схвалює католицька еклезіологія, і деякі розбіжності між католицьким та православним трактуванням. Проте, як...
38 переглядів