Марія Маєрчик, Олена Боряк. Криптадії Федора Вовка: винайдення сороміцького. Етнографія сексуальности на межі XIX–XX століть

Редакція Критики ・ Серпень 2018
Київ: Критика, 2018.
Упорядкування, підготування текстів, коментарі та покажчики Марії Маєрчик і Олени Боряк; вступна стаття Марії Маєрчик; I–VIII, 464 с., іл., комент., бібл., покажч. ISBN 978–966–2789–04–01
Книжка, яку впорядкували та прокоментували київські антропологині, дослідниці історії фольклору й етнографії Марія Маєрчик і Олена Боряк, покликана удоступнити українські, російські та єврейські фольклорні матеріяли, записані наприкінці XIX – на початку XX століття і згромаджені в архіві знаного археолога, етнографа й антрополога Федора Вовка (1847–1918). Їх науковець збирав для паризького багатомовного річника «Kρυπτάδια: Recueil de documents pour servir a l’etude: des traditions populaires», що виходив у 1883–1911 роках і спеціялізувався на публікації сороміцького фольклору народів світу.
720 переглядів

Adriana N. Helbig. Hip Hop Ukraine: Music, Race, and African Migration

Тамара Марценюк ・ Квітень 2018
Bloomington: Indiana University Press, 2014.
Авторка зізнається, що дослідження привело її до переосмислення української ідентичности, а також змусило задуматися, що означає бути американкою. Окрім того, вивчення світового гіп-гопу спонукало замислитися про поняття раси. Загалом новизна дослідження в тому, що до студій гіп-гопу, які мають радше глобальну перспективу, вона додала реґіональний східноевропейський аспект.
570 переглядів

Ірина Ігнатенко. Народна медицина Середнього Полісся: традиції та сучасність (на польових етнографічних матеріалах)

Анна Кудінова ・ Жовтень 2017
Київ: Інтелектуальна книга, 2014.
Українська етнологиня Ірина Ігнатенко присвятила цю книжку бабусі — поліській цілительці Ганні Михайлівні Будник, яка спонукала її досліджувати традиційну українську культуру. У передмові авторка застерігає, аби читачі не використовували практичні рецепти чи замовляння, вміщені в додатках до книжки, для самолікування, а сприймали матеріял як етнологічний.
974 переглядів

Федір Вовк. Студії з української етнології та антропології: нова редакція

Анна Кудінова ・ Квітень 2017
Харків: Видавець Савчук О. О., 2015.
Праця є препринтом дослідження українського антрополога й етнолога Федора Вовка. Її доречно оцінювати у контексті доробку Вовка та упорядників — етнологинь Олени Таран, Світлани Маховської, Юлії Буйських і видавця Олександра Савчука.
1196 переглядів

Юрій Кудінов. Україна ранньомодерна в історіографії США та Канади 1960-х — 2000-х років

Андрій Блануца ・ Березень 2017
Київ: Видавничий дім «Фоліант», 2016.
Монографія Юрія Кудінова належить до розвідок із царини проблемної історіографії. Автор класифікував дослідження ранньомодерної історії України авторства науковців США та Канади 1960–2000-х років, виокремивши найголовніший чинник у поступі її вивчення — заснування Українського наукового інституту Гарвардського університету ( УНІГУ) та Канадського інституту українських студій (КІУС). Книжка складається з двох частин. Їх розведено за хронологічним порядком, натомість розділи подібні за тематикою: перші розділи обох частин висвітлюють соціяльно-політичні сюжети і питання ранньомодерної історії...
892 переглядів

Світлана Маховська. «Ой з-за гори старостоньки…»: Весільні традиції Слобожанщини кінця ХІХ — початку ХХІ ст.

Анна Кудінова ・ Листопад 2016
Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, ПП «Фоліант», 2014.
Монографія молодої етнологині Світлани Маховської, видана за сприяння Фонду Катедр Українознавства Гарвардського університету, має на меті комплексно проаналізувати весільні традиції Слобідської України кінця ХІХ — початку ХХІ століття і зберегти пам’ять про респондентів дослідження. Маховська також проводить компаративний аналіз елементів слобідського і західноукраїнського весілля, українського і російського варіянтів весільного обряду.
1029 переглядів

Glenn Dynner. Yankel’s Tavern: Jews, Liquor, and Life in the Kingdom of Poland

Юрій Кудінов , Анна Кудінова ・ Червень 2016
New York: Oxford University Press, 2014.
Головна ідея монографії Ґлена Динера — розмежувати суспільні стереотипи й сприйняття та наукові факти про минуле євреїв Східної Европи. Науковець обґрунтував причини того, чому євреї, мешкаючи у країнах Західної Европи, охоче переймали традиції титульних націй, стаючи французами або німцями, а в Східній Европі цього не ставалося.
615 переглядів

Наталия Лебина. Мужчина и женщина: тело, мода, культура. СССР — Оттепель

Віктор Крупина ・ Січень 2016
Москва: Новое литературное обозрение, 2014.
Монографію присвячено ґендерному вимірові радянського повсякдення хрущовської «відлиги». Дослідження охоплює сферу приватної (дошлюбний секс і подружня зрада; репродуктивність, аборт і контрацепція; розлучення і адюльтер) та публічної репрезентації індивідуальности (знайомства і дискотеки; новації весільного обряду; таємниці краси; висока мода; виживання в умовах дефіциту, синтетика в одязі; одяг-унісекс). Наталія Лєбіна задекларувала спробу виявити точки дотику чоловіків і жінок, які перебували в одному політичному, соціяльно-економічному і життєвому просторі.
1427 переглядів

Волинь 1943. «Ї», № 74, 2013

Максим Карповець ・ Січень 2016
Вже у вступній статті Тарас Возняк звертає увагу на складність остаточної, тим паче об’єктивної оцінки події, якій уже сімдесят років (на момент виходу часопису), адже «все менше очевидців трагедії і все більше спекулянтів». Перешкоджають, ламаючи хиткий міст порозуміння (і водночас додають імпульсу), «патріотичні» настрої в Україні й Польщі. Возняк наполягає: Україна має визнати, що Волинська трагедія — це різанина. Особливо вразила головного редактора позиція (чи її відсутність) Митрополита Римо-Католицької Церкви в Україні Мечислава Мокшицького, який замість шляху любові та примирення...
799 переглядів

Ірина Ігнатенко. Жіноче тіло у традиційній культурі українців

Владислав Яценко ・ Січень 2016
Київ: Інтелектуальна книга, 2014.
Дослідження висвітлює уявлення про жіночу тілесність в українській сільській громаді ХІХ — початку ХХ століття. Ця тема донедавна існувала на марґінесі вітчизняної науки. Університетські курси етнографії досі зосереджуються переважно на тілесності полінезійців чи індіянських племен обох Америк у доколоніяльний період, оминаючи це питання щодо етносів сучасної Европи.
2068 переглядів