Ірина Ігнатенко. Народна медицина Середнього Полісся: традиції та сучасність (на польових етнографічних матеріалах)

Анна Кудінова ・ Жовтень 2017
Київ: Інтелектуальна книга, 2014.
Українська етнологиня Ірина Ігнатенко присвятила цю книжку бабусі — поліській цілительці Ганні Михайлівні Будник, яка спонукала її досліджувати традиційну українську культуру. У передмові авторка застерігає, аби читачі не використовували практичні рецепти чи замовляння, вміщені в додатках до книжки, для самолікування, а сприймали матеріял як етнологічний.
818 переглядів

Геннадій Казакевич. Східні кельти: культури, ідентичності, історіографічні конструкції

Юрій Кудінов ・ Жовтень 2017
Київ, Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015.
Геннадій Казакевич має на меті з’ясувати місце і роль східних кельтів у етнокультурних процесах і сформувати наукове уявлення про них, розкривши питання спільного та відмінного між західними і східними кельтами; міґрації кельтів; взаємин кельтів і слов’ян. Автор зіставляє і протиставляє різні наукові гіпотези, теорії попередників, застосовуючи критичний аналіз, використовуючи низку франко-, англо-, польсько- і німецькомовних наукових студій.
824 переглядів

Федір Вовк. Студії з української етнології та антропології: нова редакція

Анна Кудінова ・ Квітень 2017
Харків: Видавець Савчук О. О., 2015.
Праця є препринтом дослідження українського антрополога й етнолога Федора Вовка. Її доречно оцінювати у контексті доробку Вовка та упорядників — етнологинь Олени Таран, Світлани Маховської, Юлії Буйських і видавця Олександра Савчука.
954 переглядів

Юрій Кудінов. Україна ранньомодерна в історіографії США та Канади 1960-х — 2000-х років

Андрій Блануца ・ Березень 2017
Київ: Видавничий дім «Фоліант», 2016.
Монографія Юрія Кудінова належить до розвідок із царини проблемної історіографії. Автор класифікував дослідження ранньомодерної історії України авторства науковців США та Канади 1960–2000-х років, виокремивши найголовніший чинник у поступі її вивчення — заснування Українського наукового інституту Гарвардського університету ( УНІГУ) та Канадського інституту українських студій (КІУС). Книжка складається з двох частин. Їх розведено за хронологічним порядком, натомість розділи подібні за тематикою: перші розділи обох частин висвітлюють соціяльно-політичні сюжети і питання ранньомодерної історії...
775 переглядів

Даріуш Вояковський. Ментальні кордони в Європі без кордонів

Дмитро Шевчук ・ Серпень 2014
Київ: Ніка-Центр, 2012.
Переклад з польської Василя Сагана
Своєрідний антропологічно-соціологічний метод, презентований цим дослідженням, Даріюш Вояковський перетворює на інструмент для дослідження проблем ідентичности, мультикультуралізму, космополітизму, відношення «свій — чужий» у сучасній Европі.
498 переглядів

Григорий Крейдлин. Невербальная семиотика. Язык тела и естественный язык

Леся Ставицька ・ Червень 2007
Москва: Новое литературное обозрение, 2004.
У центрі уваги монографії відомого російського спеціяліста в галузі невербальної семіотики перебувають особливості невербальної поведінки людини в акті комунікації.
491 переглядів

О. Богомолов, С. Данилов, І. Семиволос, Г. Яворська. Ісламська ідентичність в Україні

Вікторія Середа ・ Березень 2006
Київ: AMES, 2005.
У монографії, що її за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» видав Центр близькосхідних досліджень, піддано аналізові вплив дискурсивних практик на процеси формування колективних ідентичностей і те, як вони взаємодіють із культурним розмаїттям українського соціюму.
457 переглядів