Олена Курило. Уваги до сучасної української літературної мови

Вадим Дивнич ・ Вересень 2005
Київ: Основи, 2004.
З цією книжкою в мене пов’язано настільки особистий спогад, що розповісти про нього доведеться коштом цілковитої руйнації звичаїв «Критики»: своїм суб’єктивізмом цей допис перевершить найсуб’єктивнішу з усіх дотеперішніх колонкових анотацій і мікрорецензій на її сторінках. Перша позитивна згадка про науковця Олену Курило і про надзвичайний вплив...
39 переглядів

Лариса Масенко (ред.). Українська мова у XX сторіччі: історія лінґвоциду

Вадим Дивнич ・ Вересень 2005
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005.
Саме на пошану нашої історії випущено ось цю книгу. Був би трохи романтичнішим, написав би щось таке: я ридаю, як згадаю діла незабуті... Одначе, по-перше, початок XXI століття схиляє до прагматичніших рецепцій, а по-друге, ридати мусили би співтворці зазначеної в заголовку історії, до чого їх мала би спонукати люстрація академічного середовища...
30 переглядів

Іван Ґрешлик, Магдалена Ласло-Куцюк, Богдан-Ігор Антонич.... Ukrainistica. Збірник наукових праць

Наталя Іванова ・ Серпень 2005
Кривий Ріг: 2004.
Тематика мовознавчих студій збірника різнобічна, а часом і несподівана. Тут уміщено розвідку про україністичне мовознавство в німецькомовних землях Австро-Угорщини у другій половині ХІХ століття та в перші десятиріччя ХX – у статті Германа Бідера непрямо заторкнуто й питання про зміст лінґвістичних дискусій названої доби, скерованих, зокрема, її політичним та культурним контекстом.
417 переглядів

Ірина Кочан. Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними компонентами в сучасній українській мові

Євгенія Карпіловська ・ Квітень 2005
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.
Значну увагу авторка приділила історії входження іншомовних термінів в українську мову та побутування в ній упродовж кінця ХІХ – початку ХХІ століття. Ґрунтовно описано й здобутки української термінографії, зокрема способи передання в українських фахових словниках та словниках іншомовної лексики слів з міжнародними терміноелементами.
647 переглядів

П. О. Селігей. Науковий жаргон: основні ознаки та причини появи

Леся Ставицька ・ Квітень 2005
Київ: Національний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2003.
Науковець з інституту мовознавства ім. О.О.Потебні взявся дослідити писемну професійну мову науковців соціогуманітарного напряму в аспекті її недосконалости. Пилип Селігей акцентує брак мовної та загальної культури студій, який можна схарактеризувати одним влучним словом: науковоподібність.
2187 переглядів

Віктор Кубайчук. Хронологія мовних подій в Україні (Зовнішня історія української мови)

Вадим Дивнич ・ Лютий 2005
Київ: К.І.С., 2004.
Навіть побіжний погляд показує, що Кубайчукова праця, на щастя, не має нічого спільного зі звичними й набридливими аґітками патріотів, перейнятих викриттям україножерства всіх, хто не згоден із їхніми слушними й достеменно українськими поглядами, – хоча це й не дослідницька в строгому значенні слова робота, радше популяризаторська.
642 переглядів

Олексій Зарецький. Офіційний та альтернативний дискурси: 1950–80-ті роки в УРСР

Леся Ставицька ・ Травень 2004
Київ: Фітосоціоцентр, 2003.
Кандидат філологічних наук, старший науковий працівник відділу соціолінґвістики Інституту української мови НАН України Олексій Зарецький присвятив свою монографію маловивченій лінґвістичній темі: з раніших публікацій у цій галузі можна пригадати хіба що збірку матеріялів міжнародного семінару «Мова тоталітарного суспільства: лексика, синтаксис,...
26 переглядів

Михаил Макаров. Основы теории дискурса

・ Травень 2004
Москва: Гнозис, 2003.
Цю книжку недарма названо «основами», бо вона й описує основні проблеми, з якими мають справу теорія та практичний аналіз дискурсу, і зводить докупи (може, аж надто ретельно й багатоіменно) внески різних науковців, і поєднує інтерпретаційні амбіції наукової монографії зі всесторонністю та систематичністю підручника. Міхаіл Макаров не обмежується...
28 переглядів

Борис Осипов (ред.). Словарь современного русского города

Леся Ставицька ・ Травень 2004
Москва: Русские словари; ACT; Астрель; Транзиткнига, 2003.
Словник, виданий за редакцією професора Боріса Осіпова, є результатом п’ятнадцятилітньої роботи омських лінґвістів, спрямованої на вивчення та лексикографічну фіксацію живого мовлення сучасного російського міста (Омська) в усій його соціяльній строкатості: розмовної мови носіїв літературної норми; просторіччя; вікових і соціяльних діялектів (...
28 переглядів

Леся Ставицька. Короткий словник жарґонної лексики української мови

Редакція Критики ・ Вересень 2003
Київ: Критика, 2003.
Цей словник є спробою лексикографічно зафіксувати швидкозмінний та плинний за своєю природою сленґовий шар української мови – той його складник, якого, на переконання користувачів російської фені, не існує (як, утім, і самої мови), а на переконання користувачів правдиво народної, джерельної, солов’їно-калинової мови, і не повинно існувати. Тим...
66 переглядів