Володимир Лозицький, Ольга Бажан, Сергій Власенко, Анатолій Кентій (упор.). Голодомор 1932–1933 років в Україні: злочин влади – трагедія народу. Документи і матеріали

Святослав Юсов ・ Листопад 2011
Київ: Ґенеза, 2008.

Колективна наукова праця архівістів та істориків, які розшукали та підготували до друку промовисті документи і матеріяли, почасти відтворює реалії винищуваного у 1932–1933 роках українського села. Ретельну роботу з упорядкування збірника виконали фахівці з історії України XX століття – Володимир Лозицький (керівник), Ольга Бажан, Сергій Власенко та покійний Анатолій Кентій. Видання охоплює джерела з фонду Компартії України, що зберігаються в Центральному державному архіві громадських об’єднань України. Серед опублікованих документів – доповідні записки, зведення, інформаційні листи, спецповідомлення, довідки уповноважених у хлібозаготівлях та інших партійних і державних чиновників. Абсолютну більшість документів і матеріялів (усього їх 163) оприлюднено вперше. Ґрунтовну вступну статтю написав директор ЦДАГО України Володимир Лозицький. У ній переважно зроблено огляд найхарактерніших документів збірника, хоча бажано було б додати ще їх джерелознавчий аналіз.

Всі джерела подано мовою ориґіналу. Упорядники дали всім документам заголовки і склали відповідну археографічну леґенду. Їх розміщено за хронологічним принципом і згруповано в два розділи відповідно до років голодомору (1932 і 1933). Структуру збірника доповнюють примітки, географічний та іменний покажчики, список скорочень і перелік документів і матеріялів.

Документи ілюструють перебіг весняної сівби та хлібозаготівельної кампанії 1932 року, стан сільського господарства УСРР, особливості, пов’язані з виконанням державних планів, тогочасну демографічну ситуацію, голодування та девіянтні прояви (зокрема – людоїдство і трупоїдство) як наслідок голоду тощо. Розкрито також характер і масштаби репресивних дій режиму проти господарств і осіб, підозрюваних у зриві хлібозаготівельної кампанії (зокрема, занесення сіл на так звані чорні дошки та заборона населенню виїжджати за межі України); висвітлюються факти брутальних дій частини бюрократичного апарату проти селян, знущання сільського активу над колгоспниками й одноосібниками тощо.

Загалом документальний збірник (його наклад не вказано) поглиблює і конкретизує наші знання про обставини, причини і наслідки подій та явищ тих трагічних для України років.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!