Т. В. Ларина. Категория вежливости и стиль коммуникации. Сопоставление английских и русских лингвокультурных традиций

Світлана Хутка ・ Квітень 2011
Москва: Рукописные памятники Древней Руси, 2009.

Книжку відкриває аналіз культури як стилетворчого чинника, що розгортається навколо вивчення культури в контексті комунікативних завдань, цінностей, особливостей невербальної комунікації, значення емоцій у культурі та мові, емоційність і емотивність у комунікації (зокрема, цікавими у цій частині є коротка нотатка про посмішку та сюжет про парадоксальність міжкультурного спілкування «стримані англійці vs емоційні росіяни»); питання національного характеру/національних стилів комунікації.

Авторка не розглядає націю як гомогенний моноліт, вона спеціяльно зазначає, що їй ідеться про «типізовану поведінку типізованої людини у типізованих увага варіятивності соціяльної обумовлености лінґвокультурних традицій російської та англійської мов.

Друга частина зосереджена на центральній для монографії категорії ввічливости як предметі наукового вивчення: ввічливість як реґулятор комунікативної поведінки охарактеризовано у різних площинах теорії ввічливости, мовної та комунікативної свідомости, розумінні ввічливости в рамках культурних стереотипів. Тут, зокрема, доречним є звернення спеціяльної уваги на відображення асиметрії соціяльних відносин (в основному щодо соціяльної дистанції, соціяльних статусів учасників комунікативної ситуації) асиметрією систем ввічливости.

Прикінцеві розділи присвячено порівняльному аналізові комунікативних стилів англійців і росіян у царинах ввічливости «неґативної» та «позитивної» – ввічливости дистанціювання та ввічливости зближення у таких вимірах: стратегії дистанціювання/зближення; мовні засоби реалізації цих стратегій; модальність і стиль комунікацій; міжкультурний аспект прагматики реалізації певних інтенцій. У випадку ввічливости дистанціювання порівнюються такі мовленнєві акти, як прохання, запрошення, порада, директиви (зокрема, розглянуто деякі табу в англійській комунікативній культурі), у випадку ввічливости зближення – такі експресивні мовленнєві акти, як вітання, прощання, запрошення, вдячність, вибачення, оцінка та комплімент (також дано характеристику звертання до знайомих і незнайомих людей з урахуванням їхніх соціяльних ролей і ступеня формальности комунікативної ситуації; зокрема розглянуто прагматику англійської ненормативної лексики як специфічного виду апелятивів). Здійснено порівняльний аналіз поведінки в окремих комунікативних ситуаціях, зв’язок стратегій дистанціювання/зближення із домінантними рисами англійського та російського стилів комунікації.

Монографія також містить додатки (анкети, зокрема для визначення «національного характеру»; результати емпіричного дослідження ввічливости дистанціювання та зближення); список літератури на кілька сотень джерел, який дає змогу сфокусовано ознайомитись із відповідними російсько- та англомовними публікаціями до 2007 року; термінологічний покажчик.

Видання призначене фахівцям у міжкультурній комунікації, прагматиці, антропологічній і порівняльній лінґвістиці, етнопсихології, всім зацікавленим у проблемах ефективної міжкультурної взаємодії. До цього переліку можна додати також і зацікавлених соціологічним вивченням прагматичних аспектів комунікацій. Загалом представлений фактографічний матеріял (отриманий як безпосереднім спостереженням комунікативної поведінки представників двох лінґвокультур, так і проведенням асоціятивних та емпіричних експериментів) став основою для різнобічного та привабливого не тільки спеціялістам, а й нефаховим читачам наукового дослідження. Виконаний аналіз чималого діяпазону комунікативних ситуацій є цікавим і з наукового, і з суто практичного погляду: виявлені аспекти відмінностей російської та англійської лінґвокультур сприяють кращому розумінню нюансів відповідних комунікативних стилів.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!