Марія Маєрчик, Олена Боряк. Криптадії Федора Вовка: винайдення сороміцького. Етнографія сексуальности на межі XIX–XX століть

Редакція Критики ・ Серпень 2018
Київ: Критика, 2018.
Упорядкування, підготування текстів, коментарі та покажчики Марії Маєрчик і Олени Боряк; вступна стаття Марії Маєрчик; I–VIII, 464 с., іл., комент., бібл., покажч. ISBN 978–966–2789–04–01

Книжка, яку впорядкували та прокоментували київські антропологині, дослідниці історії фольклору й етнографії Марія Маєрчик і Олена Боряк, покликана удоступнити українські, російські та єврейські фольклорні матеріяли, записані наприкінці XIX – на початку XX століття і згромаджені в архіві знаного археолога, етнографа й антрополога Федора Вовка (1847–1918). Їх науковець збирав для паризького багатомовного річника «Kρυπτάδια: Recueil de documents pour servir a l’etude: des traditions populaires», що виходив у 1883–1911 роках і спеціялізувався на публікації сороміцького фольклору народів світу. Перебуваючи від 1879 року на еміґрації, а від 1887 року осівши в Парижі, аби завершити академічний вишкіл із етнографії й антропології, Вовк нав’язав тісну співпрацю з «Криптадіями», заопікувався у міжнародній редколеґії фольклором східних слов’ян і упорядкував та опорядив примітками три добірки таких матеріялів, що з’явилися у перекладі французькою мовою в V (1898) та XVIII (1902) томах річника.

Ориґінали матеріялів, що їх Вовк отримав від своїх кореспондентів із батьківщини та поклав в основу тих криптадійних добірок, становлять основний корпус збірника: критичне, з елементами реконструкції та перекладу, коментоване, зіперте на рукописах і текстологічно вивірене відтворення записів українського і російського обсценного й еротичного (в широкому сенсі) фольклору – звичаїв, казок і леґенд, ліричних і весільних пісень, етнічних анекдотів, паремій та інвектив тощо; поміж іншого і словника єврейської лайки – з різних теренів України та українсько-російського і українсько-білоруського етнічного пограниччя. В додатках упорядниці публікують численні фольклорні матеріяли з архіву Вовка, що зберігається в Інституті археології НАН України, як-от сороміцькі записи та рукописи Володимира Гнатюка, Бориса Грінченка, Митрофана Дикарева, Василя Степаненка й Олександра Русова, також призначені для «Криптадій», але з різних причин не використані. Більшість наведених у збірнику ориґінальних записів знайдено в малодослідженому Вовковому епістолярії й оприлюднено вперше.

Корпусові публікацій передує концептуальна вступна стаття «Еротичний фольклор як дискурсивна категорія», в якій авторка, співупорядниця книжки Марія Маєрчик, осмислює феномен постання на зламі XIX–XX століть нової дисципліни – «етнографії сексуальности», яка водночас і досліджувала, і творила предмет своїх досліджень, фактично «винаходячи» сороміцьке й окреслюючи його у спосіб, питомо невластивий народній свідомості. Видання опоряджено ґрунтовним текстологічним, а почасти історико-біографічним і реальним коментарем, у якому, поміж іншого, застережено розбіжності між ориґінальними записами фольклору та їх криптадійними перекладами. До розлогого довідкового апарату ввійшли обсяжна бібліографія, археографічна довідка, сконцептуалізований предметно-тематичний індекс народних слів і висловів, анотовані покажчики географічних назв та імен і систематизований за жанровою ознакою абетковий перелік опублікованих у збірнику фольклорних текстів. Серед численних ілюстрацій – портрети Федора Вовка та багатьох українських і европейських етнографів та фольклористів, обкладинки й титульні аркуші їхніх публікацій, малодоступні або раніше не відтворювані репродукції руських сороміцьких графіті, обсценних марґіналій із українських актових книг XVII–XVIII століть, замальовки й автографи з нотатника Вовка, рукописи його кореспондентів тощо.

Книжку підготовано в рамках науково-видавничої програми Інституту Критики спільно зі східноевропейським журналом феміністичних та квір-студій «Критика феміністична» і випущено у світ за сприяння Українського наукового інституту Гарвардського університету, Інституту джерелознавства НТШ-А та Центру державного управління та культури в Европі, Університет Санкт-Ґалєна.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!