Люк Болтански, Лоран Тевено. Критика и обоснование справедливости. Очерки социологии градов

Дмитро Шевчук ・ Травень 2016
Москва: Новое литературное обозрение, 2013.

Книжка французьких соціологів Люка Болтанскі та Лорана Тевено вже встигла здобути характеристику opus magnum у доробку авторів і найзначущішої праці з соціології в часи «після Бурдьє». Соціологічний проєкт, представлений у книжці, називається «соціологією градів», чим відсилає до філософії Авґустина. Однак поняттю «град» надано соціологічного звучання, оскільки воно стосується систем цінностей та орієнтацій, що зумовлюють інтерпретацію ситуацій у соціюмі. Модель граду розглянуто як ідеальну модель компетенції, з якою можна співвідносити практичні здібності людей, які намагаються обґрунтувати справедливість своїх суджень у відповідь на критику. Водночас поняття «граду» виводить дослідження Болтанскі й Тевено у сферу політичної філософії, що демонструє і назва книжки, де фігурує «справедливість», і помітний вплив Джона Ролза на авторів. Тож праця репрезентує і теорію справедливости, яку можна вписати в контекст розгляду подібних теорій сучасної політичної філософії, і спосіб соціологічного аналізу того, як принципи справедливости віддзеркалено в діях членів складного суспільства, коли ті формулюють критичні оцінки, дискутують, піддають сумніву позиції одні одних, доходять згоди. Усе це пов’язано із центральною темою книжки — співвіднесенням між згодою і незгодою, що виводить на питання соціяльного і політичного порядку, балансу, норми.

У першій частині книжки розглянуто низку класичних підходів до проблеми згоди. Зосереджуючись на концепціях, пов’язаних із соціологією Дюркгайма та ліберальною економікою, Болтанскі й Тевено виокремлюють вищий загальний принцип пояснення згоди, який відсилає до відносин між людьми і певної форми спілкування. Цей принцип уважають за каркас політичної метафізики, аналізуючи його на прикладі політичної філософії ринку. Другу частину присвячено моделі граду — ідеально-типового суспільства, яка витворюється на основі аналізу класичних робіт із політичної філософії. Автори виокремлюють декілька «градів»: град благодаті і натхнення, репутації, патріярхальний, громадянський, науково-технічний гради. У третій частині розглянуто спільні світи, які утворюються на основі застосування принципів порядку та досягнення згоди між людьми на практиці. Автори стверджують, що згода досягається передусім у дії і тому її завжди піддають випробовуванню дійсністю, себто використанням об’єктів, які опосередковують стосунки між людьми. Наступним кроком є розгляд взаємин між різними світами, до якого Болтанскі і Тевено вдаються в четвертій частині, зосереджуючись на ситуаціях конфлікту між світами та виокремлюючи форми критики, породжені конкретними градами. В останній частині проаналізовано складні ситуації, в які залучено людей і речі, які належать до різних світів і дають змогу уникнути конфлікту на основі компромісу, що передбачає спрямування на досягнення спільного блага вищого порядку. Хоча компроміс є доволі крихким вирішенням конфлікту між світами, вивчення того, як він установлюється, уможливлює розуміння механізмів творення нових градів.

У книжці представлено концепцію суспільства, що демонструє так званий «прагматичний поворот» у соціології. Ідеться про відмову від функціоналістського пояснення соціяльних процесів і зосередження уваги не лише на об’єктивних структурах соціюму, але й на суб’єктивних значеннях. Саме тому «прагматичний поворот» визначають і як «повернення суб’єкта» в соціологію. У книжці Болтанскі й Тевено це проглядається у тому, що, як зауважують самі автори, на її сторінках не знайдемо знайомих «соціологічних персонажів»: соціяльних груп, класів, управлінців, робітників, молоді тощо. Немає тут і відстороненої «людини без властивостей», яку економісти розглядають як індивіда, що є носієм певних знань і потреб. Передусім увагу звернено на взаємозв’язок станів-людей і станів-речей, які утворюють ситуації, що є предметом вивчення. Тож працю можна сприймати і як своєрідну критику соціяльних наук.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!