Людмила Соколюк. Михайло Бойчук та його школа

Оксана Олійник ・ Травень 2016
Харків: Видавець Савчук О.О., 2014.

Монографія підсумовує дослідження спадщини Михайла Бойчука і представників його школи, яке здійснила Людмила Соколюк. На основі архівних матеріялів, мемуарів сучасників і публікацій авторка пропонує культурологічний аналіз художніх творів Бойчука як універсального митця початку ХХ століття. Уперше ґрунтовно досліджено художні досягнення Бойчука та його учнів, їхню творчість проаналізовано в контексті творчости представників інших мистецьких напрямків; висвітлено місце Бойчука в історії українського мистецтва першої третини ХХ століття. Авторка прагне якнайповніше розкрити сутність бойчукізму, критично осмислюючи дані інших дослідників.

Для розуміння початків формування художника подано історичний контекст національного і культурного життя Східної Галичини кінця ХІХ — початку ХХ століття. Соколюк звертає увагу на роль Андрея Шептицького, Івана Франка, Михайла Грушевського в житті української інтеліґенції; діяльність товариства «Просвіта», Наукового товариства імені Шевченка, «Товариства для розвою руської штуки», які матеріяльно підтримали молодого художника. Статті першого розділу «Михайло Бойчук та його шлях до створення своєї школи» стосуються навчання в мистецьких закладах Кракова, Мюнхена і Парижа, тенденцій художнього розвитку Европи на зламі століть, кола зацікавлень молодого Бойчука.

Про досвід заснування у Львові напередодні Першої світової війни школи неовізантизму як варіянта національного стилю ідеться у розділі «Школа неовізантизму Михайла Бойчука». Оформлення теоретичних засад і педагогічних принципів Михайла Бойчука після 1917 року досліджено в розділі «Від неовізантизму до бойчукізму».

Творчість Бойчука і послідовників в умовах українізації, коли точилася ідеологічна дискусія між різними мистецькими напрямками, розглянуто на прикладі діяльности Асоціяції революційного мистецтва України в середині 1920-х років як провідного мистецького угруповання, яке репрезентувало художників України за кордоном та в СРСР (розділ «Бойчукізм як школа українського монументалізму»).

Окремі розвідки п’ятого розділу «Школа учнів Михайла Бойчука» присвячено творчості й діяльності Василя Седляра, Івана Падалки, Софії Налепінської-Бойчук, чия праця засвідчила настанову Бойчука, винесену в епіграф видання: «Я ставив і ставлю перед собою настільки складні і відповідальні проблеми мистецтва, що їх реалізувати може і не пощастить мені особисто чи тим, що учились у мене, і що може зреалізують нові покоління художників».

В останньому розділі, «Знищення бойчукізму», розкрито причини трансформації творчого методу бойчукістів на початку 1930-х років, висвітлено місце бойчукізму серед інших явищ «Розстріляного Відродження» в Україні. Як зауважує авторка, попри фізичне знищення Бойчука та його учнів, репресії, тривале замовчування, універсальні принципи бойчукізму проявилися у творчості нового покоління митців у 1950–1960-х роках.

Видання містить репродукції знищених творів бойчукістів, ілюстрації художніх творів із зазначенням місця зберігання, уточненням автора, дати і назви твору. Документи, вміщені у додатку «Як готувалося вбивство», розкривають запланований характер фізичного знищення Михайла Бойчука. Спогади сучасників Євгена Бачинського та Ів. Вигнанця дають уявлення про світогляд Бойчука.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!