Михайло Криволапов, Людмила Мiляєва, Оксана Ременяка та ін. Мистецтвознавство України: Збiрник наукових праць. Випуск перший

・ Березень 2002
Київ: Спалах, 2000.

Перший випуск вiдомчого збiрника наукових праць Академiї мистецтв України. Загальна ситуацiя у мистецтвознавствi, котре тiльки з великим труднощами зводиться у синтетичну науку, i то на самих високих ступенях абстрагованости, тут посилюється об’єднанням в одному текстовому корпусi статтей рiзних наукових напрямкiв i просто рiзної цiнностi. Також вiдчувається, що деякi з текстiв надто довго чекали публiкацiї й навiть написанi мовами епох, що їх од часiв перебудови проминуло кiлька.

Роздiл «Образотворче мистецтво». Михайло Криволапов: «Художня критика i проблеми осмислення мистецької спадщини»; Людмила Мiляєва: «Переддень бароко»; Оксана Ременяка: «Богородиця Одигiтрiя з Щебрешина»; Марiя Гелитович: «Ікони молитовного ряду українських iконостасiв XV–XVI ст.»; Юрiй Белiчко: «Україна в росiйському образотворчому мистецтвi XIX – початку XX столiття»; Лариса Савицька: «Художнє життя Одеси на початку XX столiття»; Вiталiй Ханко: «Будинки народних шкiл за проектами О.Сластьона»; Людмила Соколюк: «Бойчукiзм у контекстi свiтового художнього процесу першої третини XX ст.»; Галина Скляренко: «Тенденцiї мистецтва другої половини 1980–1990-х рокiв у контекстi української культури».

Роздiл «Музичне мистецтво». Олександр Козаренко: «Українська духовна музика i процес становлення нацiональної музичної мови»; Мiлош Велiмирович: «Юрiй Ясиновський. Українськi та бiлоруськi нотолiнiйнi iрмолої XVI–XVIII столiть»; Ірина Чижик: «Символiка простору в пiснеспiвах знаменного розспiву»; Петро Круль: «Духовi iнструменти в крiпацьких iнструментальних капелах панської садиби»; Анатолiй Лащенко: «Вiтчизняне хорознавство у соцiокультурному контекстi»; Ольга Литвинова: «Здобутки українських композиторiв у художньому кiнематографi повоєнних рокiв»; Ярема Якубяк: «Про сучасну українську музику».

Роздiл «Театральне мистецтво». Ростислав Пилипчук: «Про засади створення багатотомної “Історiї українського драматичного театру”»; Богдан Козак: «До iсторiї постановок драми “Сонце руїни” Василя Пачовського»; Тетяна Жицька: «Драматургiя Спиридона Черкасенка на сценi Київського театру М. Садовського»; Наталiя Бондарєва: «Полiтичний театр Леся Курбаса. Сезон 1926/27 року. Пiдсумки та перспективи»; Олександр Клековкiн: «Мiстерiя у генезi видовищних жанрiв».

Роздiл «Мистецтво кiно». Лариса Брюховецька: «Фiльм як перетворена реальнiсть (художня мова українського поетичного кiно»; Оксана Мусiєнко: «Чи був побут на радянському екранi?»; Ірина Зубавiна: «Жiночий образ на екранi: етико-естетичний iмператив».

Роздiл «Культурологiя». Олександр Сокол: «Проблеми становлення наукової елiти в галузi мистецтвознавства»; Тетяна Орлова: «Вiзуальна образнiсть – парадигма сучасної культурної свiдомостi»; Неллi Корнiєнко: «Постнекласична наука i проблеми методологiї».

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!