Борiс Дубiн, Татьяна Вєнєдiктова, Ґалiн Тiханов.... Новое литературное обозрение. 2002, № 5/57

・ Лютий 2003

Черговий номер часопису відкриває добірка статтей (Борiс Дубiн «Класичне, елiтарне, масове: початок диференцiяцiї та механiзми внутрiшньої динамiки в системi лiтератури», Татьяна Вєнєдiктова «“Республiка листiв”: iнститут лiтератури i реалiї Нового Свiту», М. Лiтовська «Аристократія в демократичні часи: “Ходіння по муках” А. Толстого й “Вiднесенi вiтром” М. Мiтчел як “народнi романи”»), де розглядається можливість «повернення» до естетичної проблематики як проблематики сприйняття, людської суб’єктивности, самоцільности реалізації творчого потенціялу.

Три статті присвячено феноменові Міхаіла Бахтiна. Ґалiн Тiханов наголошує на необхідності «глибше вникнути у його стосунки з братом» і зрозуміти пов’язану з цим травму «інакшости»; Девiд Слоун дослiджує причини недоброзичливости Бахтiна до творчости Толстого; Кен Гiршкоп міркує, чи iснує «захiдний» пiдхiд до Бахтiна.

До творчости Фьодора Достоєвського звертаються Єкатєрiна Дiанiна («Достоєвський у Кришталевому палацi») та Ендрю Вахтель, який інтерпретує роман «Ідiот» як фотографiю.

Про леґенди й фактографiю росiйського студентства початку ХХ столiття йдеться у статті Ото Буле «Із досить компетентного джерела…» та у статті Алєксєя Маркова «Реальностi “єдиної сiм’ї”: петроградськi студенти в 1914–1920 роках».

У рубрицi «Поезiя в анклавi» представлено два погляди на поетесу Анну Ґорєнко, яка жила в Ізраїлi, – з Єрусалима («Поетика послiдовного вiдходу» Данiли Давидова) i з Москви («Вiд Адамового яблука до адамової мови: територiя Анни Ґорєнко» Євґенiя Сошкiна). Творчості поета (Лєонiда Ґiршовича) присвячено також роздiл «Гра i перетворення»: подано статтю Марка Ліповецького «Лєонiд Ґiршович i поетика необароко» та інтерв’ю, що його взяв Ілья Кукулiн.

У блоці статтей про комбiнаторну лiтературу Татьяна Бонч-Осмоловська дослiджує лiтературнi експерименти французької групи «УЛІПО», Ґерман Лукомнiков – конструкцiйну поезiю Павла Мiтюшова (тут-таки публiкуються його вiршi 1980-х рокiв iз циклу «Блок сонетiв»). Сєрґей Фєдiн розглядає комбiнаторну поезiю, а Алєксандр Бубнов – палiндромiю.

В «Хронiцi сучасної лiтератури» вмiщено рецензiї на актуальну росiйську прозу та поезiю, а в «Бiблiографiї» – рецензiї на теоретично-аналiтичну лiтературу та огляди нових книжок і часописiв.

У хронiцi наукового життя – Єлєна Зємскова пише про круглий стiл «Нацiоналiзм в iмперськiй Росiї: iдеологiчнi моделi та дискурсивнi практики», що вiдбувся 24 червня 2002 року в Москвi, Марiна Лоскутова – про конференцiю в Казанському унiверситетi пiд назвою «Новi захiдники»: модернiзацiя гуманiтарних i соцiяльних наук та їхнє викладання у вищiй школi в сучаснiй Росiї», Оксана Саркiсова – про шведську конференцiю в Лундському унiверситетi «Інтелiґенцiя в Росiї та Польщi як творець соцiяльних цiнностей у XIX i XX столiттях», Йон Кюст iз Копенгаґена – про секцiю «Іосіф Бродський як iнтелектуал: дискурсивнi стратегiї» цiєї ж конференцiї, а Роман Войтехович – про Одинадцятi Тиняновськi читання.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!