Нэнси Рис. «Русские разговоры». Культура и речевая повседневность эпохи перестройки

Мар'яна Мусій ・ Квітень 2007
Москва: Новое литературное обозрение, 2005.

Чужоземне походження уможливило для американської дослідниці-антрополога Ненсі Рис емоційну відстороненість від об’єкту її наукового зацікавлення, давши їй змогу уникнути заанґажованости й суб’єктивістських суджень, часто нездоланних для «автохтонів», що занурені у гострі суспільно-політичні проблеми своєї країни – надто на переломному етапі, яким був період ґорбачовської перебудови. У цьому й полягає основна цінність книжки, що подає розгорнутий аналіз культурної ситуації в тогочасному СРСР – точніше, у Москві, бо комунікативний досвід авторки відбувався здебільшого саме в столиці, а тим часом життя периферії мало істотні відмінності.

Етнографічним матеріялом для дослідження стали особисті розмови автора з московською інтеліґенцією, чиновниками та представниками інших прошарків московського суспільства, а також російські теле- й радіорепортажі, публікації в тогочасній пресі. Вивчаючи структуру російського дискурсу, дослідниця зосереджується на фундаментальних поняттях: «російський народ», «російська людина», «російська душа», «російська земля», «російська мова» тощо, на яких базується національна ідентичність росіян; шукає ознаки й розуміння власне «російськости» в їхньому самоусвідомленні.

Ненсі Рис класифікує російський дискурс за тематичними, формальними, стилістичними та іншими ознаками, які корелюють із ґендерними та соціяльними нормами самоідентифікації росіян, і вибудовує досить чітку жанрову структуру «російських розмов» епохи перебудови. Особливої уваги дослідниця надає літаніям/ламентаціям, як одному з визначальних жанрів, що маркують тогочасний радянський дискурс. Авторка визначає парадигматичність виразів безпомічности, досліджує походження та культурний смисл такого модусу мислення і його дії на соціяльне життя. У книжці показано органічний багатоплановий узаємозв’язок російських приватних наративів із актуальною культурною ситуацією.

Ґрунтовний морфологічний, семантичний аналіз жанрових систем дискурсу дає авторці змогу протежити їх історичну закоріненість у російському фольклорі та літературі, засвідчуючи добру обізнаність авторки з російською культурою загалом.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!