Володимир Кравченко. Україна, Імперія, Росія. Вибрані статті з модерної історії та історіографії

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2011.

Статті, вміщені у збірнику «Україна, Імперія, Росія», становлять частину наукового доробку одного з провідних українських істориків й історіографів, завідувача катедри українознавства Харківського національного університету ім. Василя Каразіна, директора Східного інституту українознавства ім. Ковальських й президента Міжнародної асоціяції гуманітаріїв, головного редактора історико-культурологічного щорічника «Схід-Захід» і «Вісника Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна» (серія «Історія України») професора Володимира Кравченка.

 

Пропоновані читачеві розвідки та есеї висвітлюють різноманітні проблеми історії, історичної пам’яті й ідентичности українського суспільства від XVIII століття до сьогодення. Одні з них мають джерелознавчо-емпіричний характер і покликані уточнити ті чи ті аспекти українських новочасних історичних наративів, зокрема «Історії русів», «Словника малоруської старовини» тощо. В інших текстах витлумачено такі важливі для осмислення підвалин української модерности питання, як Переяславська Рада 1654 року та її рецепція, постать гетьмана Івана Мазепи, українсько-російські стосунки в різні періоди історії тощо. Головна тема третьої групи досліджень – інтелектуальна історія Слобожанщини, зокрема Харкова, зосереджена передусім навколо Харківського університету та його чільних професорів, як-от Дмитро Багалій та ін. Нарешті, окрему групу становлять есеї, присвячені сучасному стану української історичної науки й історичної свідомости в краї та діяспорі. Всі ці праці побачили світ упродовж останніх 15 років різними мовами у виданнях різних країн, тож досі здебільшого були малодоступними для широкого кола фахівців, надто для студентства й освіченого читацького загалу в Україні.

 

Видання здійснено в рамках науково-видавничої програми Інституту Критики у співпраці зі Східним інститутом українознавства ім. Ковальських за підтримки Українського наукового інституту Гарвардського університету та Наукового товариства ім. Шевченка в Америці.

 

 

Зміст

 

Передмова   7

Ім’я для України   11

Столиця для України   45

Університет для України   87

Історик для України   133

Переяславський комплекс в українській історіографії   197

Іван Мазепа в українській історичній літературі ХVІІІ та першої чверти ХІХ ст.   277

«Історія русів» у сучасних інтерпретаціях   299

Спогади німецького професора про своє життя й мандрівки Центральною та Східною Европою   319

«Словник малоруської старовини» 1808 року та його автор   339

Николай Полєвой і «звичайна схема “руської” історії»   355

Зенон Євген Когут: сторінками інтелектуальної біографії   369

Україна, імперія, Росія. Огляд сучасної історіографії   391

Поневолення історією: Радянська Україна в сучасній історіографії   455

Бібліографія вміщених праць   529

Покажчик   533

 

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!