Світлана Мартінек. Український асоціативний словник. У 2 томах. Том 1: Від стимулу до реакції. Том 2: Від реакції до стимулу

Соломія Бук ・ Грудень 2009
Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2008.

Асоціятивний словник – порівняно новий тип лексикографічної праці, який відображає розвиток коґнітивної та психолінґвістики. Ці галузі мовознавства спрямовують увагу не на систему мови, а на взаємозв’язок мови та людської свідомости, на відображення в мові особливостей світосприйняття й окремої особистости, й усього народу чи його груп. Слід зважити й на те, що слово крім парадигматичних і синтагматичних зв’язків має з іншими словами також асоціятивні зв’язки. Асоціятивний експеримент їх наочно виявляє. Він є повноцінним джерелом знань про мову, поряд із текстом та інтроспекцією, і результати його фіксують в асоціятивних словниках.

До недавнього часу українське мовознавство мало лише два словники такого типу, обидва уклала Ніна Бутенко: «Словник асоціятивних норм української мови» (1979) та «Словник асоціятивних означень іменників в українській мові» (1989).

«Український асоціятивний словник» Світлани Мартінек демонструє результати експерименту, релевантні не лише для певної вікової групи, а й для широкого кола носіїв української мови, віковий ценз респондентів, що брали участь в асоціятивному експерименті, достатньо широкий: від 16 до 60 років.

Порівняно з попередніми словниками тут розширено список слів-стимулів. Ними стали так звані ключові слова культури, номінації родинних стосунків, природних і соціяльних явищ, назви рослин і тварин, прикметники на позначення кольорів, просторових орієнтирів, дієслова на позначення ментальних процесів, мовленнєвої діяльности, слухового та зорового сприйняття, емоцій і почуттів тощо. Отже, словник дає змогу досліджувати не лише певні лексико-семантичні явища (окремі випадки полісемії й омонімії, семантичної подібности й протилежности тощо), а й морфологічні особливості поведінки слів різних частин мови (наприклад, дієслів доконаного й недоконаного виду або різного роду дієслівної дії).

Проте головна і, на мою думку, найважливіша відмінність словника Світлани Мартінек полягає в тому, що розділено реакції респондентів чоловічої і жіночої статі. Анкетування проведено так, щоб отримати по 200 реакцій на кожен стимул і щоб кількість жіночих і чоловічих реакцій була співвідносна. Це дає змогу використовувати ці матеріяли для ґендерних досліджень.

Приміром, привертає увагу відмінність слів-реакцій на слово «любов». Чоловіки: кохання, секс, дівчина, до ближнього, життя, жінка, любов, серце, бажання... Жінки: вічна, кохання, почуття, дружба, сім’я, батьків, взаємна, відчуття, вірність... Як видно з наведеного, семантичною домінантою серед фемінних асоціяцій можна виділити «любов як високе почуття», а також її необхідність для родини. Маскулінні реакції групуються довкола «фізичного ядра».

Оскільки словник сформований на ґрунті матеріялів, отриманих у масовому експерименті, його можна розглядати як достовірне джерело лінґвістичної та культурологічної інформації. Словник можна використовувати також для отримання психологічно релевантної інформації щодо значення слів у практичній лексикографії, адже отримані реакції дають змогу виявляти зміни значення окремих слів у свідомості сучасних носіїв мови.

Окрім того, асоціятивний словник є принципово новим джерелом вивчення мови, що надає змогу досліджувати процеси впливу текстів засобів масової інформації та результатів мовної взаємодії у міжкультурній комунікації, що робить його важливим джерелом інформації для психологів, соціологів, істориків і політологів.

Словник дасть змогу розширити дослідження ментального лексикону мовців і відтворити значні фраґменти вербальної пам’ятіносі .в української мови та культури. Розглянуті цілісно, матеріяли словника допоможуть також виявити культурно-специфічні особливості концептуальної картини світу, що втілена в українській мові.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!