Ю. Л. Мосенкіс, М. В. Якименко. Всесвіт у дзеркалі японської мови

Наталія Слухай ・ Травень 2006
Київ: Видавничий дім А+С, 2005.

Вітчизняне мовознавство збагатилося книжкою, присвяченою дослідженню словесних символів культури Японії. Ця праця є доробком науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка – молодого талановитого доктора наук Юрія Мосенкіса, з-під пера якого вже вийшли близько 60 монографічних праць (здебільшого присвячених вивченню культури Трипілля й української мови в евразійському просторі) та його обдарованого аспіранта Миколи Якименка.

У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти – передісторія та лінґвофілософські передумови вивчення мовної картини світу (у проєкції на традиції Гумбольдта, Потебні й концепції сучасної філософії та лінґвістики); значну увагу приділено досліджуванню цієї проблематики в сучасному українському мовознавстві, а також з’ясуванню специфіки концепцій мови у східних традиціях. Окремо торкаються автори співвідношення мітологічної та мовної картини світу – проблеми невирішеної, задавненої, але для розвитку сучасної лінґвістики, філософії, культурології та культурної антропології визначальної.

Другий розділ присвячено осмисленню однієї з архаїчних етноспецифічних форм протистояння ентропії – картині світу в японській мові, яка розглянута крізь призму словесних символів японської культури і рецептивних форм об’єктивації цих символів в українській мові. Основну увагу приділено лексичному рівневі вираження японської мовної картини світу на тлі осмислення основних напрямків її вивчення. З усіх можливих проєкцій дослідження лексики японської мови вибрано найрезонанснішу в історії кількатисячолітнього досвіду світосприйняття японського етносу – мітосимволічна проєкція, яка відбилась у мітонімії, міторитуальній традиції (зокрема, календарно-обрядовій, мітологічно-релігійній термінології), архаїчній (фольклорній) і сучасній художньо-мітологічній мовній картині світу японців. Коректною є думка авторів книжки про безумовний резонанс словесних символів культури Японії в мовних картинах світу інших народів, зокрема українського. Ориґінальністю позначена спроба знайти домінантні сфери згаданого резонансу – в діапазоні від віддзеркалення в українських перекладах японської поезії до фіксації в лексикографічних джерелах і об’єктивації в навчальних текстах. Серед додатків до праці – перелік ключових термінів японської мовної картини світу.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!