Юрій Шевельов. Вибрані праці. Книга І: Мовознавство

Валентина Поліщук ・ Грудень 2010
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008.
Упорядник Лариса Масенко

У першій книзі «Вибраних праць» Юрія Шевельова – двотомового видання, виходом якого на батьківщині українського науковця, критика та публіциста відзначили його 100-річний ювілей, – подано доробок у тій галузі, яку Шевельов уважав своєю стихією, улюбленою справою: мовознавчі праці. Постійно борючися з обмеженою присутністю україністики в західній славістиці, він невтомно розширював горизонти українського мовознавства та виводив його на світовий рівень.

Найбільшою за обсягом працею у томі є «Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900–1941): Стан і статус» – докладний аналіз мовної політики на українських землях, перипетій унормування правопису, тогочасних досягнень у граматиці, діялектології, термінології, лексикографії; вміщено також менші розвідки з історичної граматики, міркуваннями довкола проблем правопису та функціонування сленґу й арґо тощо.

Упорядниця тому, мовознавець Лариса Масенко, каже, що «до першого тому ввійшла низка досліджень ученого, які репрезентують його доробок у різних ділянках мовознавчої науки», – втім, не зазначаючи ані критеріїв добору публікованих текстів, ані переваг «вибраного». Доводиться сконстатувати, що ювілейне видання подає мовознавчий доробок науковця не надто презентативно. Досі в Україні не перевидано праць Юрія Шевельова, які, власне, зробили йому репутацію у світовій славістиці: «Participum Universale im Slavischen» («Універсальний дієприкметник у слов’янських мовах»), «Phonema Errans» («Непосидюча фонема»). На один щабель із найкращими історичними слов’янськими граматиками Антуана Меє, Вацлава Вондрака, Олексія Шахматова за вагомістю можна поставити «A prehistory of Slavic» («Передісторія слов’янських мов») Шевельова. Оминувши славістичне надбання лінґвіста, видавці закцентували увагу лише на тому, що стосується безпосередньо нашого, українського.

Втім, низку статтей на лінґвістичні теми Шевельов написав і до «Енциклопедії українознавства» (1955–1984) Володимира Кубійовича, проте і їх нема у збірці. Напевно, теж формат не підходить.

Шевельов писав і про діялектологію української мови – «Die ukrainische Schriftsprache 1798–1965: Ihre Entwicklung unter dem Einfluss der Dialekte» («Українська літературна мова 1798–1965: її розвиток під впливом діялектів»), удосконалив класифікацію діялектів східнослов’янських мов, що її свого часу склав Всеволод Ганцов, – «Problems in the formation of Belorussian» («Проблеми формування білоруської мови»). Може, варто ці праці нарешті перекласти українською? Не чекаючи наступного ювілею.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!