Алєксандр Бєзбородов. История Коммунистической партии Советского Союза

Віктор Крупина ・ Квітень 2015
Москва: Политическая энциклопедия, 2013.
Відповідальний редактор Алєксандр Бєзбородов; науковий редактор Наталія Єлисєєва

Монографія є першою спробою в новітній російській історіографії висвітлити історію КПРС. Хронологічно вона охоплює період від поширення марксистських ідей у Російській імперії та створення перших марксистських гуртків у 1883 році до розпаду СРСР та оформлення комуністичного руху в пострадянській Росії. Структура монографії відповідає основним етапам політичної історії Росії/СРСР. Теоретико-методологічні аспекти, огляд історіографії та джерельної бази, окремий розділ про історію міжнародного комуністичного руху справляють враження ґрунтовного дослідження. Однак глибше ознайомлення підважує це враження. Здебільшого в анотативному ключі подано історіографію проблеми, бракує огляду інтернет-ресурсів, що їх використовують автори.

Уже у вступі Алєксандр Бєзбородов наголошує непересічність КПРС, що була «не простою суспільно-політичною організацією, а найбільшою державотворчою структурою» та зумовлювала високий ступінь нерозривности історії партії та російської/радянської державности. Партійне будівництво, трансформації керівних органів КПРС та ротації на кремлівському Олімпі, «підкилимна» боротьба, формування номенклатури, ідеологічні засади партії як обов’язкові сюжети історії цієї політичної організації доповнено інформацією про соціяльно-економічну та культурну політику партії у відповідний період, що нагадує радянську історіографію. Звісно, тотальний контроль КПРС пронизував усю державу і суспільство, проте події соціяльно-економічного, міжнародного та культурного життя мали би бути тлом дослідження, а не його предметом. Історію власне партії як організації витримано лише в останньому розділі про комуністичний рух у пострадянській Росії.

Оцінки радянського минулого в монографії мають здебільшого критичний характер. Автори констатують відмежування керівного прошарку партійців у 1920-х роках, закономірність народного опору новій владі на західноукраїнських землях та у Прибалтиці в 1940-х роках, маріонетковість Комінтерну в радянських руках, монополізацію опозиційної ніші КПРФ та її угодовство. Дотримано організаційно-функціональної маґістралі історії КПРС, тоді як соціокультурний аспект значно відстає. Вочевидь, завдання наступних дослідників — надати історії Компартії більшої сфокусованости на людях, повніше описати пільги й привілеї номенклатури, етику партійних відносин. Певна річ, колективу авторів важко рівноцінно наповнити розділи: сучасніший погляд на партію у 1920–1930-х роках змінює її консервативніше бачення у 1939–1945 роках. Залишилися невикористаними англо- та німецькомовні дослідження КПРС, згадані в історіографії, залучення яких могло би додати монографії суттєвої новизни.

Ототожнення історії РСФСР та СРСР, властиве багатьом сучасним російським дослідженням, є іще однією заувагою до монографії. Знайдемо лише поодинокі згадки про КП України, КП Білорусі, КП Казахстану та інші республіканські філії, тоді як радянська Росія не мала власної республіканської організації. Росіяни приватизовують історію Радянського Союзу. Не здається ориґінальною і складена хроніка подій міжнародного комуністичного руху. Замість бібліографії доцільніше було б укласти іменний та географічний покажчики. Монографії бракує нової концепції історії КПРС, і праця не містить маловідомих її сторінок, тож спробу створити нову історію компартії, вочевидь, не було зреалізовано.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!